مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی
ترجمه مقاله نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970 - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970 - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله گردشگری عدالت سلامت: تباهی چشم انداز عدالت - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله گردشگری عدالت سلامت: تباهی چشم انداز عدالت - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله هنجارهای اجتماعی و کار کودکان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله هنجارهای اجتماعی و کار کودکان - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله عوامل روانی اجتماعی مربوط به افسردگی اضطرابی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل روانی اجتماعی مربوط به افسردگی اضطرابی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مباحث رسانه های اجتماعی در میان جوانان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مباحث رسانه های اجتماعی در میان جوانان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله رابطه بین خشونت خانگی علیه زنان و ریسک خودکشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین خشونت خانگی علیه زنان و ریسک خودکشی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تهدید اجتماعی و تنوع فرهنگی در قدرت هنجارهای اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تهدید اجتماعی و تنوع فرهنگی در قدرت هنجارهای اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله نقد نوشته های فرهنگ و شخصیت - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله نقد نوشته های فرهنگ و شخصیت - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1950
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله معتادان بزهکار: ذهنیت و نظارت اجتماعی با بازپروری توانمندی - نشریه Sage

ترجمه مقاله معتادان بزهکار: ذهنیت و نظارت اجتماعی با بازپروری توانمندی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه سرگودها

ترجمه مقاله رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه سرگودها

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10