مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی
ترجمه مقاله تاثیر دراز مدت حمایت والدین بر بلوغ شغلی نوجوانان - نشریه Sage

ترجمه مقاله تاثیر دراز مدت حمایت والدین بر بلوغ شغلی نوجوانان - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ایمان و فیسبوک در دوره کثرت گرایی - نشریه Sage

ترجمه مقاله ایمان و فیسبوک در دوره کثرت گرایی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله استعمار پرستاری در آمریکا: مفاهیمی برای رهبری پرستاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استعمار پرستاری در آمریکا: مفاهیمی برای رهبری پرستاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانیِ چه کسانی؟ - نشریه Sage

ترجمه مقاله کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانیِ چه کسانی؟ - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله نسبی گرایی فرهنگی در مواجهه با توسعه اقتصادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نسبی گرایی فرهنگی در مواجهه با توسعه اقتصادی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله جنسیت و خانواده در چین معاصر

ترجمه مقاله جنسیت و خانواده در چین معاصر

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله جنسیت، سیاست، اصول سیاسی و کار - نشریه وایلی

ترجمه مقاله جنسیت، سیاست، اصول سیاسی و کار - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده - نشریه Sage

ترجمه مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اخلاق در پژوهش های کیفی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله اخلاق در پژوهش های کیفی - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تعدد فرهنگی در ارتباطات مردم آسیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعدد فرهنگی در ارتباطات مردم آسیا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تحقیقات نظریه داده بنیاد - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تحقیقات نظریه داده بنیاد - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1990
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بروز و شیوع سو رفتار با کودکان - نشریه BMC

ترجمه مقاله بروز و شیوع سو رفتار با کودکان - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله نقش جنسیت و تحصیلات در نگرش والدین نسبت به عقب ماندگی ذهنی

ترجمه مقاله نقش جنسیت و تحصیلات در نگرش والدین نسبت به عقب ماندگی ذهنی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بررسی و تفسیر زندگی در دانشگاه - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله بررسی و تفسیر زندگی در دانشگاه - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 19