مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله تحلیل جامعه شناختی از طریق گذران اوقات فراغت

دانلود ترجمه مقاله تحلیل جامعه شناختی از طریق گذران اوقات فراغت

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله گزارش فقر و نابرابری در سال ۲۰۱۴

دانلود ترجمه مقاله گزارش فقر و نابرابری در سال ۲۰۱۴

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله توسعه شیوه گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه شیوه گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل موثر بر خرید افراد یک مطالعه میان فرهنگی

دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل موثر بر خرید افراد یک مطالعه میان فرهنگی

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 56
دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خود انتقادی صریح و عزت نفس ضمنی در دو فرهنگ - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خود انتقادی صریح و عزت نفس ضمنی در دو فرهنگ - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین دلبستگی به مکان و تحرک - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین دلبستگی به مکان و تحرک - مجله Sage

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی - مجله وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 38