مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم اجتماعی
ترجمه مقاله اهداف تسهیل جرم توسط سایت های شبکه اجتماعی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اهداف تسهیل جرم توسط سایت های شبکه اجتماعی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تجربه‌ مربیان مهدکودک از گزارش کودک آزاری در تایوان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجربه‌ مربیان مهدکودک از گزارش کودک آزاری در تایوان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله عشق و ازدواج از دیدگاه نظریه های جامعه شناسی

ترجمه مقاله عشق و ازدواج از دیدگاه نظریه های جامعه شناسی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله پیشرفت زنان در روزنامه نگاری

ترجمه مقاله پیشرفت زنان در روزنامه نگاری

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شبکه های اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبکه های اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله چهار شیوه افزودن کنشگران و حاکمیت به مطالعات پس نگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چهار شیوه افزودن کنشگران و حاکمیت به مطالعات پس نگری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله اثرات اقتصادی و اجتماعی مهاجرت بر محیط های روستایی

ترجمه مقاله اثرات اقتصادی و اجتماعی مهاجرت بر محیط های روستایی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله وام دانشجویی در روانشناسی - APA

ترجمه مقاله وام دانشجویی در روانشناسی - APA

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله کاربرد نظریه مجموعه‌ فازی در ارزیابی عملکرد دانشجویان

ترجمه مقاله کاربرد نظریه مجموعه‌ فازی در ارزیابی عملکرد دانشجویان

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی افکار عمومی بر اساس فیزیک اجتماعی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی افکار عمومی بر اساس فیزیک اجتماعی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله ارتباط دادن ارتجاع به رهبری خوب

ترجمه مقاله ارتباط دادن ارتجاع به رهبری خوب

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله نظریه‌ نفوذ اجتماعی

ترجمه مقاله نظریه‌ نفوذ اجتماعی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله استفاده از تحقیق کیفی در مطالعات حسابداری و مدیریت - نشریه Globalilluminators

ترجمه مقاله استفاده از تحقیق کیفی در مطالعات حسابداری و مدیریت - نشریه Globalilluminators

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله روابط بین سن زنان و جذابیت شخصیت تیره سه گانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روابط بین سن زنان و جذابیت شخصیت تیره سه گانه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تفاوت های جنسیتی در استراتژی های انتخاب همسر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفاوت های جنسیتی در استراتژی های انتخاب همسر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15