مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی
ترجمه مقاله کاروتینوئیدها در بوم شناسی تکاملی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله کاروتینوئیدها در بوم شناسی تکاملی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله فعالیت اوره در رسوبات کلسیت میکروبیولوژیکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فعالیت اوره در رسوبات کلسیت میکروبیولوژیکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بهینه سازی بیوراکتورها با پیدا کردن اکسترموم - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بهینه سازی بیوراکتورها با پیدا کردن اکسترموم - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله فعالیت ضدمیکروبی ادویه جات مورد استفاده در صنعت گوشت

ترجمه مقاله فعالیت ضدمیکروبی ادویه جات مورد استفاده در صنعت گوشت

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله خصوصیات ضدمیکروبی فلفلهای چیلی

ترجمه مقاله خصوصیات ضدمیکروبی فلفلهای چیلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله فعالیت ضدباکتری گونه های زردچوبه در مقابل سویه های مختلف باکتری

ترجمه مقاله فعالیت ضدباکتری گونه های زردچوبه در مقابل سویه های مختلف باکتری

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله فعالیت بیولوژی کورکومینوئید برگرفته از زردچوبه

ترجمه مقاله فعالیت بیولوژی کورکومینوئید برگرفته از زردچوبه

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله فعالیتهای ضدباکتری عسل و روغن صندل و فلفل سیاه

ترجمه مقاله فعالیتهای ضدباکتری عسل و روغن صندل و فلفل سیاه

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله انتخاب جهش برای افزایش ثبات پروتئین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتخاب جهش برای افزایش ثبات پروتئین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تخمیر حالت جامد و خصوصیات ماناناز حرارت نیمه خالص از باسیلوس اس پی 33

ترجمه مقاله تخمیر حالت جامد و خصوصیات ماناناز حرارت نیمه خالص از باسیلوس اس پی 33

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله پایگاه داده ژن های پیرایش ژنتیکی به صورت متناوب با ASDB - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله پایگاه داده ژن های پیرایش ژنتیکی به صورت متناوب با ASDB - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 3
ترجمه مقاله SIRT6 با ترمیم برش پایه وابسته به PARP1 جلوگیری از بروز زوال هنگام پیری

ترجمه مقاله SIRT6 با ترمیم برش پایه وابسته به PARP1 جلوگیری از بروز زوال هنگام پیری

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مقایسه فعالیت های آلفاآمیلاز در روش های ارزیابی مختلف - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مقایسه فعالیت های آلفاآمیلاز در روش های ارزیابی مختلف - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7