مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی
ترجمه مقاله مقایسه روش ها و مطالعه Commutability و بررسی چندین مواد کنترلی

ترجمه مقاله مقایسه روش ها و مطالعه Commutability و بررسی چندین مواد کنترلی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله واروآ دستراکتور حامل موثر ویروس فلج حاد اسرائیلی در زنبور عسل Apis Mellifera

ترجمه مقاله واروآ دستراکتور حامل موثر ویروس فلج حاد اسرائیلی در زنبور عسل Apis Mellifera

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تابش گاما به گرده و ریشه کن کردن ویروس فلج حاد اسرائیلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تابش گاما به گرده و ریشه کن کردن ویروس فلج حاد اسرائیلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نقش باکتری های روده در سندرم روده تحریک پذیر

ترجمه مقاله نقش باکتری های روده در سندرم روده تحریک پذیر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله باکتریوسینهای باکتری اسید لاکتیک: تولید، پاکسازی و کاربردهای غذایی

ترجمه مقاله باکتریوسینهای باکتری اسید لاکتیک: تولید، پاکسازی و کاربردهای غذایی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد و نمو گیاه - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد و نمو گیاه - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله اریتروپویتین در حفاظت مغزی نوزادان - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اریتروپویتین در حفاظت مغزی نوزادان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی شرایط کشت برای تخمیر

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی شرایط کشت برای تخمیر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله مهندسی بافت غضروف با سلول های غضروفی گوش انسان - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله مهندسی بافت غضروف با سلول های غضروفی گوش انسان - مجله وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله هدف درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله هدف درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 3
دانلود ترجمه مقاله سرطان پیشرفته کبد طی درمان سورافنیب - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله سرطان پیشرفته کبد طی درمان سورافنیب - مجله اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8