مقالات ترجمه شده رشته مدیریت منابع اطلاعاتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت منابع اطلاعاتی
ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت مالی و سیستم های تصمیم گیری سازمانی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت مالی و سیستم های تصمیم گیری سازمانی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله بررسی نقش میانجی شیوه های مدیریت دانش در پایداری شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی نقش میانجی شیوه های مدیریت دانش در پایداری شرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله کار کردن با وجود سیستم های اطلاعاتی ناکافی در محل کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کار کردن با وجود سیستم های اطلاعاتی ناکافی در محل کار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله ثبت، دسترسی و استفاده از دانش شخصی در سازمان ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ثبت، دسترسی و استفاده از دانش شخصی در سازمان ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است؟ - نشریه HBR

ترجمه مقاله آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است؟ - نشریه HBR

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله سیاست های اطلاعاتی و فرهنگ اطلاعاتی

ترجمه مقاله سیاست های اطلاعاتی و فرهنگ اطلاعاتی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 66
ترجمه مقاله اثرات تعامل اطلاعات در نوآوری تجاری (نوآوری در کسب و کار) - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اثرات تعامل اطلاعات در نوآوری تجاری (نوآوری در کسب و کار) - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله توسعه پایگاه دانش پیش بینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه پایگاه دانش پیش بینی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20