دانلود مقالات ترجمه شده مجله IEEE

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله IEEE به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله راه حل های سامانه نام دامنه و PKI بر اساس بلاک چین - نشریه IEEE

ترجمه مقاله راه حل های سامانه نام دامنه و PKI بر اساس بلاک چین - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اثر مشخصه های جدید اینترنت اشیا (IoT) بر امنیت و حریم خصوصی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اثر مشخصه های جدید اینترنت اشیا (IoT) بر امنیت و حریم خصوصی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله برآورد اقتصادی ریسک تولید مبتنی بر روش های منطق فازی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله برآورد اقتصادی ریسک تولید مبتنی بر روش های منطق فازی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله دستگاه هشدار و پیش بینی افتادن مبنی بر اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دستگاه هشدار و پیش بینی افتادن مبنی بر اینترنت اشیا - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله آزمایش خودکار قابلیت تشخیص پایه برای سیستم تشخیص گفتار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله آزمایش خودکار قابلیت تشخیص پایه برای سیستم تشخیص گفتار - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله شبیه سازی عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایت بدون سرب - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شبیه سازی عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایت بدون سرب - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ارزیابی جنبه های امنیتی شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ارزیابی جنبه های امنیتی شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بررسی روش کنترل همزمانی در پایگاه داده توزیع شده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی روش کنترل همزمانی در پایگاه داده توزیع شده - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پژوهش پروتکل های استاندارد شده برای اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پژوهش پروتکل های استاندارد شده برای اینترنت اشیا - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله طراحی ژنراتور ورنیر مغناطیس دائمی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی ژنراتور ورنیر مغناطیس دائمی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله ارائه معماری خط تولید نرم افزار برای طراحی مبنی بر جستجو - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ارائه معماری خط تولید نرم افزار برای طراحی مبنی بر جستجو - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله شبیه سازی سناریوهای محاسباتی ابر/لبه/مه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شبیه سازی سناریوهای محاسباتی ابر/لبه/مه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله مجازی سازی شبکه سطح کاربردی با استفاده از اتصال انتخابی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مجازی سازی شبکه سطح کاربردی با استفاده از اتصال انتخابی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله GDE3: سومین مرحله تکامل از تکامل تفاضلی تعمیم یافته - نشریه IEEE

ترجمه مقاله GDE3: سومین مرحله تکامل از تکامل تفاضلی تعمیم یافته - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تحلیل و طراحی شبکه های مسیریابی میکروسیالی کاهش –دستکاری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل و طراحی شبکه های مسیریابی میکروسیالی کاهش –دستکاری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 38