تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 47
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 49
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 23,800 تومان
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 27