تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 18