تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22