تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 47
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 37
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 21