تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 34
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14