تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 43
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 46
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 29