تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 18,800 تومان
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 32
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26