تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت پروژه

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت پروژه

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 47
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13