دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی شهرسازی

ترجمه مقاله پایداری توسعه شهری، تعدیل ساختار صنعتی و کارایی کاربری زمین

ترجمه مقاله پایداری توسعه شهری، تعدیل ساختار صنعتی و کارایی کاربری زمین

 • مبلغ: ۹۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی برای برنامه ریزی مشارکتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی برای برنامه ریزی مشارکتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله هویت مکان: نمادهایی از خویشتن در بافت شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هویت مکان: نمادهایی از خویشتن در بافت شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله حرکت به سوی شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حرکت به سوی شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله توزیع هوشمند محصولات تازه کشاورزی در شهر هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توزیع هوشمند محصولات تازه کشاورزی در شهر هوشمند - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله مفهوم استفاده یکسان در طراحی پیاده رو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مفهوم استفاده یکسان در طراحی پیاده رو - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله شهرهای هوشمند به عنوان سیستم های فیزیکی – سایبری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شهرهای هوشمند به عنوان سیستم های فیزیکی – سایبری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله توسعه جدید: تفکر ناب در شهرهای هوشمند - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله توسعه جدید: تفکر ناب در شهرهای هوشمند - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله از فضای زیرزمینی شهری تا شهرسازی زیرزمینی پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله از فضای زیرزمینی شهری تا شهرسازی زیرزمینی پایدار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تاثیر سیاست های شهر هوشمند بر نوآوری شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر سیاست های شهر هوشمند بر نوآوری شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله ارزیابی راهبرد توسعه پایدار شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی راهبرد توسعه پایدار شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله توجیهات ایدئولوژیک شهر هوشمند هامبورگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توجیهات ایدئولوژیک شهر هوشمند هامبورگ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله بازسازی های شهری و بهسازی بافت های شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازسازی های شهری و بهسازی بافت های شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بازسازی های شهری و توسعه پایدار در بریتانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازسازی های شهری و توسعه پایدار در بریتانیا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله خوشه های خلاق و رشد شهر - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله خوشه های خلاق و رشد شهر - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تفاوت های فضایی در فقر ایالات متحده - نشریه Sage

ترجمه مقاله تفاوت های فضایی در فقر ایالات متحده - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تاثیر فناوری های نسل پنجم بر پیاده سازی شهر هوشمند - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تاثیر فناوری های نسل پنجم بر پیاده سازی شهر هوشمند - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22