تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقاله خلاصه شده

مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 4 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 5 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 7 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 4 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 8 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 5 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 6 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 5 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 5 (خلاصه شده)