دانلود رایگان مقالات انگلیسی شیمی

ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود میکرو سنسور PH-ElecFET - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود میکرو سنسور PH-ElecFET - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مدل سازی ANFIS برای تشخیص باکتری بر سنسور زیستی GNR - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدل سازی ANFIS برای تشخیص باکتری بر سنسور زیستی GNR - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله دهیدروژناسیون لیتیوم هیدرازینیدوبوران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دهیدروژناسیون لیتیوم هیدرازینیدوبوران - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله هیدروژن زدایی پروپان PtSnNa@SUZ-4 کاتالیز شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هیدروژن زدایی پروپان PtSnNa@SUZ-4 کاتالیز شده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مرور غیر فعال سازی متانول، ترکیب کاتالیست ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مرور غیر فعال سازی متانول، ترکیب کاتالیست ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله MOF مشتق شده از کامپوزیت کربن نانو متخلخل/ CU - نشریه الزویر

ترجمه مقاله MOF مشتق شده از کامپوزیت کربن نانو متخلخل/ CU - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15