مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی
ترجمه مقاله رابطه پایداری و رضایت مشتری در مهمان نوازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه پایداری و رضایت مشتری در مهمان نوازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله بازاریابی عصبی: علم جدید رفتار مصرف کننده - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بازاریابی عصبی: علم جدید رفتار مصرف کننده - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تاملاتی در مطالعه موضوعات مهم بازاریابی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاملاتی در مطالعه موضوعات مهم بازاریابی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بازاریابی اجتماعی و تغییر رفتار در سیستم ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازاریابی اجتماعی و تغییر رفتار در سیستم ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله پایداری و ارتباطات رسانه های اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پایداری و ارتباطات رسانه های اجتماعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله اعمال نفوذ شبکه های ذینفع با بازاریابی برون به درون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اعمال نفوذ شبکه های ذینفع با بازاریابی برون به درون - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اجرای تغییرات استراتژیک برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اجرای تغییرات استراتژیک برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اهمیت رفتار شهروندی مشتری در محیط خرده فروشی مدرن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اهمیت رفتار شهروندی مشتری در محیط خرده فروشی مدرن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله فعالیت های رسانه اجتماعی و تاثیر آن بر رابطه مشتری - برند - نشریه MDPI

ترجمه مقاله فعالیت های رسانه اجتماعی و تاثیر آن بر رابطه مشتری - برند - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله نگرش برند، کیفیت برند، و ارزش برند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نگرش برند، کیفیت برند، و ارزش برند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 29