مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار
ترجمه مقاله پیش بینی شکست در توسعه نرم افزار چابک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پیش بینی شکست در توسعه نرم افزار چابک - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله معماری نرم افزاری چند حوزه ای و نقش ثانویه جهت دار - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله معماری نرم افزاری چند حوزه ای و نقش ثانویه جهت دار - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله الگوریتم خوشه بندی موازی برای آنالیز داده های توان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله الگوریتم خوشه بندی موازی برای آنالیز داده های توان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله چندرسانه ای در شبکه های تعریف شده توسط نرم افزار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چندرسانه ای در شبکه های تعریف شده توسط نرم افزار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 57
ترجمه مقاله امنیت پایگاه داده با سیستم تشخیص نفوذ

ترجمه مقاله امنیت پایگاه داده با سیستم تشخیص نفوذ

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله یک الگوریتم رمزنگاری جدید از طریق یک نگاشت آشوب دو بعدی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک الگوریتم رمزنگاری جدید از طریق یک نگاشت آشوب دو بعدی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله بازی ویدیویی ارزیابی شخصیت مبتنی بر مدل پنج عاملی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازی ویدیویی ارزیابی شخصیت مبتنی بر مدل پنج عاملی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله سیستم شبکه عصبی عمیق معادلات دیفرانسیل معمولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم شبکه عصبی عمیق معادلات دیفرانسیل معمولی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله روش ساخت آموزش موبایلی در رایانش ابری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش ساخت آموزش موبایلی در رایانش ابری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله شبکه عصبی کانولوشن کم عمق برای غربالگری شیوع کووید 19 - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله شبکه عصبی کانولوشن کم عمق برای غربالگری شیوع کووید 19 - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20