مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار
ترجمه مقاله بررسی روش کنترل همزمانی در پایگاه داده توزیع شده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی روش کنترل همزمانی در پایگاه داده توزیع شده - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ارائه معماری خط تولید نرم افزار برای طراحی مبنی بر جستجو - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ارائه معماری خط تولید نرم افزار برای طراحی مبنی بر جستجو - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بهبود کنترل همزمانی در پایگاه داده توزیعی

ترجمه مقاله بهبود کنترل همزمانی در پایگاه داده توزیعی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مشخصات سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری مورد نیاز

ترجمه مقاله مشخصات سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری مورد نیاز

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله GDE3: سومین مرحله تکامل از تکامل تفاضلی تعمیم یافته - نشریه IEEE

ترجمه مقاله GDE3: سومین مرحله تکامل از تکامل تفاضلی تعمیم یافته - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله دسته‌بندی کدهای MDS دو و سه‌بعدی برای 4 ≤ q ≤ 32 - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله دسته‌بندی کدهای MDS دو و سه‌بعدی برای 4 ≤ q ≤ 32 - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله داده کاوی و مورد کاربرد مدلسازی در صنعت بانکداری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله داده کاوی و مورد کاربرد مدلسازی در صنعت بانکداری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک بر نمادهای طراحی نرم افزار ایمن - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک بر نمادهای طراحی نرم افزار ایمن - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 55
ترجمه مقاله مدلبندی و رسمی سازی الگوهای امنیتی و توسعه الگو - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مدلبندی و رسمی سازی الگوهای امنیتی و توسعه الگو - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 54
صفحات فارسی: 74
ترجمه مقاله آنچه در مورد بلوغ تست نرم افزار و بهبود فرآیند تست می دانیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله آنچه در مورد بلوغ تست نرم افزار و بهبود فرآیند تست می دانیم - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15