مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار
ترجمه مقاله شکستن مرز log n در شایعه پراکنی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله شکستن مرز log n در شایعه پراکنی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله تکنیک های واترمارکینگ برای پایگاه های داده رابطه ای - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله تکنیک های واترمارکینگ برای پایگاه های داده رابطه ای - نشریه CiteSeerX

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مطالعه بررسی و تطبیقی استراتژی های تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری

ترجمه مقاله مطالعه بررسی و تطبیقی استراتژی های تخصیص منبع در محیط محاسبات ابری

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله رنگی کردن فضایی و زمانی ویدئو، با اهرام هدایت شونده سه بعدی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله رنگی کردن فضایی و زمانی ویدئو، با اهرام هدایت شونده سه بعدی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله یک رویکرد پیشنهادی برای پایگاه ذخیره داده - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله یک رویکرد پیشنهادی برای پایگاه ذخیره داده - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25