مقالات ترجمه شده رشته قلب و عروق

لیست مقالات ترجمه شده رشته قلب و عروق
ترجمه مقاله ترومبوآمبولی وریدی و COVID-19 - نشریه BMC

ترجمه مقاله ترومبوآمبولی وریدی و COVID-19 - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مدل های یادگیری ماشینی خاص بیمار برای طبقه بندی سیگنال ECG - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل های یادگیری ماشینی خاص بیمار برای طبقه بندی سیگنال ECG - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تاثیر تمرین ورزشی بر سیر سطوح تروپونین T و I قلبی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تاثیر تمرین ورزشی بر سیر سطوح تروپونین T و I قلبی - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله هوش مصنوعی در کاردیولوژی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش مصنوعی در کاردیولوژی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله آب آوری ریه ونارسایی قلبی دیاستولی در دوره قبل از عمل - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله آب آوری ریه ونارسایی قلبی دیاستولی در دوره قبل از عمل - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله سازگاری تنفسی در انواع مختلف ورزش

ترجمه مقاله سازگاری تنفسی در انواع مختلف ورزش

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مجرای شریانی باز در نوزادان نارس

ترجمه مقاله مجرای شریانی باز در نوزادان نارس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مواجهه با بیماری کووید ـ 19 در بخش مراقبت های ویژه (ICU) - نشریه اسپرینگر

ترجمه مقاله مواجهه با بیماری کووید ـ 19 در بخش مراقبت های ویژه (ICU) - نشریه اسپرینگر

 • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله استنت های فلزی زیست تخریب پذیر

ترجمه مقاله استنت های فلزی زیست تخریب پذیر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آریتمی بعد از جراحی پس از جراحی قلب - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله آریتمی بعد از جراحی پس از جراحی قلب - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله پدیده تضعیف ECG با افزایش سن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پدیده تضعیف ECG با افزایش سن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تاثیر تغییر موقعیت و تحرک پس از عمل بر عوارض جانبی عمل آنژیوگرافی

ترجمه مقاله تاثیر تغییر موقعیت و تحرک پس از عمل بر عوارض جانبی عمل آنژیوگرافی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بیماری های قلبی مادرزادی و تصلب شراین کرونری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بیماری های قلبی مادرزادی و تصلب شراین کرونری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 4