مقالات ترجمه شده رشته قلب و عروق

لیست مقالات ترجمه شده رشته قلب و عروق
ترجمه مقاله مشکلات قلبی و کنترل وابسته به تنظیم حرارت

ترجمه مقاله مشکلات قلبی و کنترل وابسته به تنظیم حرارت

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ژنتیک بیماری شریان کرونری - نشریه NATURE

ترجمه مقاله ژنتیک بیماری شریان کرونری - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله متابولومیکس و کاردیولوژی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله متابولومیکس و کاردیولوژی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بیومارکرهای پروتئومیک نارسایی قلبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بیومارکرهای پروتئومیک نارسایی قلبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله اکسیژن سازهای غشایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اکسیژن سازهای غشایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله لیپومای اندوبرانشی (Endobronchial lipoma) و تنگی نفس پیش رونده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله لیپومای اندوبرانشی (Endobronchial lipoma) و تنگی نفس پیش رونده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله آنژیوژنز در سرطان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله آنژیوژنز در سرطان - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله میکرووزیکول ها و اگزوزوم ها

ترجمه مقاله میکرووزیکول ها و اگزوزوم ها

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 23