مقالات ترجمه شده رشته علوم خاک

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم خاک
ترجمه مقاله دریافت ABA و علامت دهی - نشریه CellPress

ترجمه مقاله دریافت ABA و علامت دهی - نشریه CellPress

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ایجاد پایگاه داده مکانی برای مدیریت کارآمد آبیاری

ترجمه مقاله ایجاد پایگاه داده مکانی برای مدیریت کارآمد آبیاری

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده در سیستم های خاک - نشریه ASCE

ترجمه مقاله دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده در سیستم های خاک - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله نقشه‌ برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با مدل GIS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقشه‌ برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با مدل GIS - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE

ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مروری بر کمبود آب و تغذیه نیتروژن در محصولات زارعی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مروری بر کمبود آب و تغذیه نیتروژن در محصولات زارعی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تقویت خاک با استفاده از الیاف های طبیعی و مصنوعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تقویت خاک با استفاده از الیاف های طبیعی و مصنوعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 43
دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان

دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله روش های تهیه نقشه های تناسب اراضی - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله روش های تهیه نقشه های تناسب اراضی - مجله تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5