مقالات ترجمه شده رشته علوم خاک

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم خاک
ترجمه مقاله کمک به پوشش و ترکیب گونه گیاهی شورپسند ایران - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کمک به پوشش و ترکیب گونه گیاهی شورپسند ایران - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بهسازی خاک رس با روش الکترواُسمز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهسازی خاک رس با روش الکترواُسمز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله برآورد تخلخل خاک اشباع نشده با استفاده از معادله Brutsaert - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد تخلخل خاک اشباع نشده با استفاده از معادله Brutsaert - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک - نشریه ACS

ترجمه مقاله خواص اسید و بازی هیومیک اسید در خاک - نشریه ACS

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله انتقال سیلیسیوم از ریشه به خوشه در گیاهان - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله انتقال سیلیسیوم از ریشه به خوشه در گیاهان - نشریه J-Stage

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله فنون میدانی برای اندازه گیری فرسایش و تخریب سنگ بستر - نشریه وایلی

ترجمه مقاله فنون میدانی برای اندازه گیری فرسایش و تخریب سنگ بستر - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله نقش موکوس کرم های خاکی در سیستم ورمی کومپوست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش موکوس کرم های خاکی در سیستم ورمی کومپوست - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پیامدهای زیست محیطی اتخاذ خاک ورزی حفاظتی در اروپا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیامدهای زیست محیطی اتخاذ خاک ورزی حفاظتی در اروپا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله استفاده از Lidar و GIS جهت بررسی مدیریت آب ‌و خاک در تراس های کشاورزی

ترجمه مقاله استفاده از Lidar و GIS جهت بررسی مدیریت آب ‌و خاک در تراس های کشاورزی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی ورمیکمپوست برای تثبیت لجن فاضلاب در تیمار گیاهی

ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی ورمیکمپوست برای تثبیت لجن فاضلاب در تیمار گیاهی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11