ترجمه مقاله سهم تعامل ساز و کارهای زیستی با تثبیت خاکدانه ها در چمنزارهای بازسازی شده

ترجمه مقاله سهم تعامل ساز و کارهای زیستی با تثبیت خاکدانه ها در چمنزارهای بازسازی شده
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سهم تعامل ساز و کارهای زیستی با تثبیت خاکدانه ها در چمنزارهای بازسازی شده
عنوان انگلیسی
CONTRIBUTIONS OF INTERACTING BIOLOGICAL MECHANISMS TO SOIL AGGREGATE STABILIZATION IN RESTORED PRAIRIE
صفحات مقاله فارسی
34
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
1998
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7578
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، علوم خاک و مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
مجله
زیست شناسی خاک و بیوشیمی - Soil Biology and Biochemistry
دانشگاه
بخش تحقیقات محیط زیست، آزمایشگاه ملی آرژون، ایالات متحده آمریکا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
حوزه مورد مطالعه
بکارگیری داده ها و روش های تجزیه و تحلیل مسیر
نتایج
مجموعه داده ها
تجزیه و تحلیل مسیر
تجزیه و تحلیل نسبت های جداگانه اندازه خاکدانه ها
بحث
اثرات مستقیم ریشه ها و هیف ها بر تجمع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
SummaryÐA better understanding of the soil aggregation process is needed to address a variety of concerns, including soil quality and erosion, agricultural sustainability, soil C sequestration, the mobility of hazardous chemicals and remediation of contaminated sites. We used data from a chronosequence of tallgrass prairie restorations and a path analysis approach to evaluate how the lengths of two dia size classes of ®brous roots, the length of external mycorrhizal hyphae, microbial biomass C, hot-water soluble carbohydrate C and soil organic C interact to promote the stabilization of soil aggregates. The measured binding agents accounted for 88% of the variation in macroaggregates >212 mm diameter and goodness-of-®t indexes indicated a good practical ®t of the path model to the data. The restoration of macroaggregate structure in this system was apparently driven by the direct and indirect e€ects of roots and external hyphae, with lesser relative contributions by the three measured C pools. Although the two root size classes had similar direct e€ects on the percentage of macroaggregates, their indirect contributions di€ered substantially. Fine roots (0.2±1 mm diameter) exerted considerable indirect e€ects via their strong in¯uences on external hyphae and microbial biomass C. Very ®ne roots (<0.2 mm dia) made a stronger contribution to soil organic C than ®ne roots, but their overall indirect contribution to aggregation was minimal. In addition, the relative importance of each binding agent varied for di€erent size fractions of macroaggregates and generally supported the hypothesis that the e€ectiveness of various binding mechanisms depends on the physical dimensions of the binding agents relative to the spatial scales of the aggregate planes of weakness being bridged.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
درک بهتر فرآیند تجمع خاک مستلزم بررسی مقوله هایی از جمله کیفیت خاک و فرسایش، کشاورزی پایدار، ترسیب کربن خاک، تحرک مواد شیمیایی خطرناک و اصلاح مناطق آلوده می باشد.ما از داده های حاصل از توالی زمانی بازسازی چمنزارهای چمن های پابلند و یک رویکرد تجزیه و تحلیل مسیر، برای ارزیابی طول دو رده ریشه های الیافی از نظر میزان قطر، طول هیف میکوریزای خارجی، کربن توده زیستی یا بیوماس میکروبی، کربن کربوهیدرات محلول در آب داغ و تعامل کربن آلی خاک با ارتقاء تثبیت خاکدانه ها استفاده نمودیم.عوامل اندازه گیری شده اتصال، 88٪ تغییرات خاکدانه های درشت > 212 میکرومتر قطر را برآورد می نمایند و شاخص های نیکویی برازش نشان دهنده برازش عملی مطلوب الگوی مسیر نسبت به داده هاست. بازسازی ساختار خاکدانه های درشت در این سیستم به ظاهر تحت تاثیر اثرات مستقیم و غیر مستقیم ریشه ها و هیف های خارجی، با توجه به سهم نسبی کمتر سه حوضچه کربن ارزیابی شده، می باشند.اگر چه دو رده اندازه ریشه ها دارای اثرات مستقیمی بر درصد خاکدانه های درشت است اما نقش غیر مستقیم آن ها به صورت چشمگیری متفاوت می باشد. ریشه های ظریف [fine root] (با 0.2 تا 1 میلی متر قطر) اثرات غیر مستقیم قابل ملاحظه ای را از طریق تاثیرگذاری نیرومند آن ها بر هیف های خارجی و کربن بیوماس میکروبی اعمال می نمایند. ریشه های بسیار ظریف (با قطری کمتر از 0.2 میلی متر) سهم قدرتمندتری در کربن آلی خاک دارند تا ریشه های ظریف، با این وجود سهم کلی غیر مستقیم آن ها در تجمع حداقل بود. افزون بر این، اهمیت نسبی هر یک از عوامل اتصال دهنده به ازای نسبت های مختلف اندازه خاکدانه های درشت متفاوت بوده و به طور کلی از این فرضیه حمایت و پشتیبانی می نماید که اثربخشی ساز و کارهای مختلف اتصال بستگی به ابعاد فیزیکی عوامل اتصال دهنده نسبت به مقیاس های فضایی صفحات خاکدانه های ضعیفی دارد که به هم متصل می شوند.

بدون دیدگاه