ترجمه مقاله برهم کنش بین سیلیکون و پتاسیم نیترات برای بهبود تحمل به شوری در گندم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برهم کنش بین سیلیکون و پتاسیم نیترات برای بهبود تحمل به شوری در گندم - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
برهم کنش بین سیلیکون و پتاسیم نیترات برای بهبود تحمل به شوری در گندم
عنوان انگلیسی
Interactive Effects of Silicon and Potassium Nitrate in Improving Salt Tolerance of Wheat
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2014
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
2.247 در سال 2019
شاخص H_index مجله
40 در سال 2020
شاخص SJR مجله
0.610 در سال 2019
شناسه ISSN مجله
2095-3119
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q2 در سال 2019
کد محصول
11300
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت انگلیسی درج شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
کشاورزی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، فیزیولوژی گیاهان زراعتی، علوم خاک
مجله
مجله کشاورزی تلفیقی - Journal of Integrative Agriculture
دانشگاه
آذربایجان شرقی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، تبریز، ایران
کلمات کلیدی
جوانه زنی، عملکرد دانه، کاربرد پاششی، فتوسنتز، پرولین، محتوی اب نسبی
کلمات کلیدی انگلیسی
germination - grain yield - foliar application - photosynthesis - proline - relative water content
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/S2095-3119(13)60639-5
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نتایج و بحث
ازمون جوانه زنی
تجمع پرولین
محتوی سدیم ،پتاسیم و سیلیسیوم
وزن گیاهی
عملکرد دانه
وزن دانه
طول خوشه
محوی نسبی اب برگ
محتوی کلروفیل
نرخ فتوسنتز
نتیجه گیری
مواد و روش ها
جمع اوری داده ها
انالیزهای اماری
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
11300-IranArze     11300-IranArze1     11300-IranArze2
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Adequate regulation of mineral nutrients might be effective to ameliorate the deleterious effects of salts and help to sustain crop productivity, particularly in glycophytes, under salt stress. In this study, laboratory and greenhouse experiments were carried out at Agricultural and Natural Resources Research Centre in East Azerbaijan, Iran, to investigate the interactive effects of silicon and potassium nitrate in alleviating NaCl induced injuries in wheat (Triticum aestivum L.). In the laboratory experiment, three winter wheat cultivars Pishgam, Afagh and Alvand were grown on sterile filter paper moistened with 20, 40, 60, 80, and 100 mmol L−1 NaCl solution. Results revealed that wheat cultivars were significantly different in their growth response to different concentrations of NaCl and Pishgam was found to be the most tolerant to NaCl stress, and used in the second part of study. In the greenhouse experiment, Pishgam was grown in a hydroponic system subjected to different NaCl levels (20, 60 and 100 mmol L−1) and treated by silicon (0, 2 and 4 mmol L−1, final concentration in nutrient solution using K2SiO3) and potassium nitrate (0, 0.5, 1, and 2 mmol L−1, foliar application). The experimental design was factorial based on a completely randomized design with three replications. It was found that NaCl stress significantly increased proline accumulation and sodium content in the plant tissues while decreased potassium uptake and accumulation by plants. Moreover, plant weight, 100-seed weight, relative water content, chlorophyll content, and photosynthesis were also significantly affected by varying levels of NaCl. However, exogenous application of silicon and potassium nitrate reduced sodium uptake, increased potassium and consequently improved plant weight, 100-seed weight, seed yield, ear length, and photosynthesis rate. This study suggested that utilization of the salt-tolerant cultivar (Pishgam) combined with proper foliar application of potassium nitrate (2 mmol L−1) and silicon (4 mmol L−1) at the wheat booting stage might be a promising approach to obtain higher grain yield on saline lands.

Statistical analysis

The first and second experiments were structured in a completely randomized design arranged in 3×5 factorial and randomized complete block design arranged in 4×3×3 factorial with three replications, respectively. For all variables, analysis of variance (ANOVA) was performed to test for differences between NaCl, silicon and potassium treatments and their interactions using the GLM procedure in SAS ver. 9.1. Main and interaction effects of experimental factors were determined. Where interactions between two factors were significant, we presented the results in the form of a combination of treatments and not separately or individually. The significance of differences among treatment means was compared by Duncan’s multiple range teat at the 5% probability level.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

تخصیص مناسب مواد معدنی میتواند در جهت کاهش اثرات زیان بخش نمک و حفظ بهره وری محصول بخصوص در گیاهان گلیکوفیت که تحت اسرس شوری هستند ؛ مفید و موثر باشد. کارهای ازمایشگاهی و گلخانه ای مطالعه حاضر در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان اذربایجان شرقی؛ ایران؛ انجام شد و هدف از ان مقایسه اثرات بر همکنش سیلیکون و پتاسیم نیترات در کاهش صدمات ناشی از شوری در گندم (triticum aestivum) بود. در مرحله ازمایشگاهی سه کولتیوار گندم زمستانه با نام های پیشگام؛ افاق و الوند بر روی کاغذ صافی استریل که با محلول های نمک 20-40-60- 80و100 میلی مول بر لیتر خیسانده شده بود رشد داده شدند. نتایج نشان داد که در پاسخ رشدی کولتیوارهای گندم به غلظت های مختلف نمک تفاوت معنی داری وجود دارد. کولتیوار پیشگام به عنوان متحمل ترین کولتیوار به شوری شناخته شد و در مراحل بعدی مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله گلخانه ای کولتیوار پیشگام به وسیله ی سیستم هیدروپونیک کشت داده شد و در معرض سطوح متفاوت NaCl(20-60 و 100 میلی مول بر لیتر) قرار داده شد و همزمان با سیلیکون (2/0 و 4 میلی مول بر لیتر که غلظت نهایی ان با استفاده از K2Sio3 بدست امد) و پتاسیم نیترات(0-5/0-1 و 2 میلی مول بر لیتر به صورت پاششی) مورد تیمار قرار گرفت.ازمایش به صورت فاکتوریل وبر اساس طرح کاملا تصادفی در سه تکرار طراحی شد.نتایج نشان داد که استرسشوری به طور معنی داری باعث افزایش تجمع پرولین و محتوی سدیم در بافت های گیاهی می شود در حای که جذب پتاسیم کاهش یافته و توسط گیاه تجمع می یابد.علاوه بر این وزن گیاه؛وزن صد دانه،محتوی نسبی اب برگ؛محتوی کلروفیل و فتوسنتز به طور معنی داری بر اثر اعمال سطوح مختلف NaCl تحث تاثیر قرار گرفتند.با این حال کاربرد بیرونی سیلیکون وپتاسیم نیترات جذب سدیم را کاهش و جذب پتاسیم را افزایش می دهد و به دنبال ان باعث افزایش وزن گیاهی،وزن صد دانه،عملکرد دانه،طول خوشه و نرخ فتوسنتز می شود.این مطالعه پیشنهاد می کند که استفاده از کولتیوار متحمل به شوری در پاشش مناسب پتاسیم نیترات(2 میلی مول بر لیتر)و سیلیکون(4 میلی مول بر لیتر)در مرحله ی پنجهزنی اثرات امیدوار کننده ای را در دست یابی به عملکرد دانه بیشتر در زمین های شور دارد.

انالیزهای اماری

ساختار ازمایشهای اول و دوم به ترتیب بر اساس طرح کاملا تصادفی و فاکتوریل 3در 5 و طرح بلوکهای کاملا تصادفی با فاکتوریل 4در3در3 با سه تکرار  انجام شد.انالیز واریانس(ANOVA)برای همه ی متغیر ها انجام شد تا تفاوت بین تیمار شوری ،سیلیکون و پتاسیم نیترات مشخص گردد.برهم کنش بین تیما رها با استفاده از روش GLM در نرم افزار SAS ،ورژن 9.1 انجام شد و اثرات اصلی و برهمکنشی فاکتورهای ازمایش مشخص شد.جایی که بر همکنش بین دو فاکتور معنی دار بود ما نتایج را به صورت ترکیبی از هر دو تیمار بیان کردیم نه بهصورت تکی و جدا از هم.تفاوت میان تیمارها با ازمون چند دامنه ی دانکن در سطح احتمال 5 درصد بررسی شد.


بدون دیدگاه