مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاتالیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاتالیست
دانلود ترجمه مقاله ولکانیزات ترموپلاستیک PP-EPDM با فراوری واکنشی الکترونی

دانلود ترجمه مقاله ولکانیزات ترموپلاستیک PP-EPDM با فراوری واکنشی الکترونی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله تئوری و کاربرد جوهر زدایی فلوتاسیون

دانلود ترجمه مقاله تئوری و کاربرد جوهر زدایی فلوتاسیون

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله خواص، کاربرد ها و تولید میکروبی اسید گلوکونیک

دانلود ترجمه مقاله خواص، کاربرد ها و تولید میکروبی اسید گلوکونیک

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی شرایط کشت برای تخمیر

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی شرایط کشت برای تخمیر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله قابلیت دسترسی زیستی و سینتیک دارویی سوسپانسیون - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله قابلیت دسترسی زیستی و سینتیک دارویی سوسپانسیون - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله سنتز آسان سورافنیب و مشتقات آن - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله سنتز آسان سورافنیب و مشتقات آن - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله تولید اسید آرتمیزینیک به عنوان پیش ساز داروی آنتی مالاریا

دانلود ترجمه مقاله تولید اسید آرتمیزینیک به عنوان پیش ساز داروی آنتی مالاریا

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله تحلیل مدلهای ریاضی برای روند فلوتاسیون ستونی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تحلیل مدلهای ریاضی برای روند فلوتاسیون ستونی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله کاربرد نانوذرات نقره در کربن فعال جهت حذف سودان قرمز ۷بی از آب

دانلود ترجمه مقاله کاربرد نانوذرات نقره در کربن فعال جهت حذف سودان قرمز ۷بی از آب

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله کنترل فازی دو فرمان CSTR غیر خطی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترل فازی دو فرمان CSTR غیر خطی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18