مقالات ترجمه شده رشته شیمی دارویی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی دارویی
ترجمه مقاله TiO2 و ترکیبات آن به عنوان مواد نوید دهنده بیولوژیکی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله TiO2 و ترکیبات آن به عنوان مواد نوید دهنده بیولوژیکی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور

ترجمه مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ماهیت برهمکنش های غیرپیوندی بین سلنیم و گوگرد دو ظرفیتی

ترجمه مقاله ماهیت برهمکنش های غیرپیوندی بین سلنیم و گوگرد دو ظرفیتی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله نانوموتور DNA مستقل - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نانوموتور DNA مستقل - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مسیری جدید برای سنتز کینازولینون

ترجمه مقاله مسیری جدید برای سنتز کینازولینون

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله نانو ذرات نشاندار پلی ساکرید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نانو ذرات نشاندار پلی ساکرید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مواد خود ترمیمی مبتنی بر پلی دی متیل سیلوگزان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مواد خود ترمیمی مبتنی بر پلی دی متیل سیلوگزان - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9