ترجمه مقاله ایجاد اپوپتوزیز با تالیدومید دی تیوکاربامات و مشتقات دی تیوات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد اپوپتوزیز با تالیدومید دی تیوکاربامات و مشتقات دی تیوات - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تالیدومید دی تیوکاربامات و مشتقات دی تیوات باعث اپوپتوزیز از طریق مهار هیستون داستیلاز و القای کاسپازها می شود
عنوان انگلیسی
Thalidomide dithiocarbamate and dithioate derivatives induce apoptosis through inhibition of histone deacetylases and induction of caspases
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9445
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی دارویی و آسیب شناسی پزشکی
مجله
مجله مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی - Journal of Genetic Engineering and Biotechnology
دانشگاه
گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه منوفیه، مصر
کلمات کلیدی
فراگمانتاسیون DNA، ضدسرطان، هیستون داستیلاز، اپوپتوزیز، تالیدومید دی تیوکاربامات، دی تیوات انالوگ
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jgeb.2014.03.003
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-مواد و روشها
2-1-کشت سلولی
2-2-سنجش سیتوتوکسیته
2-3-اپوپتوزیز و رنگ امیزی نکروزی
2-4-فراگمانتاسیون DNA
2-5-فعالیت داستیلازی هیستون
2-6-ارزیابی فعالیت کاسپازها
2-7-انالیز اماری
3-نتایج و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Anti-cancer effect and mechanism of cell death were investigated in a battery of five thalidomide analogs containing one sulfur atom 2 or two sulfur atoms 3–6 and were compared with thalidomide 1 activity. The cytotoxic effect of thalidomide analogs 2–6 against Hep-G2, 1301, and HCT-116 cells was estimated by the 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay. Apoptosis and necrosis cell percentage was stained by ethidium bromide and acridine orange, DNA fragmentation, inhibition of histone deacetylase (HDAC), and total caspases were assayed by universal procedures and kits. We report here for the anti-cancer activity of thalidomide dithiocarbamate analog 3 and thalidomide dithioate analog 5 against Hep-G2 and HCT-116 cells, which was more cytotoxic than thalidomide itself, and that the cytotoxicity was associated with DNA fragmentation and was due to apoptosis and not necrosis. Moreover, we suggest that the cell death pathway is evoked by thalidomide dithiocarbamate analog 3 and thalidomide dithioate analog 5 in human hepatocellular carcinoma cells through multiple consequences that trigger apoptotic cell death; involving the enhancement of DNA fragmentation, the activation of caspases, and the induction of histone acetylation. In conclusion, thalidomide dithiocarbamate analog 3 and thalidomide dithioate analog 5 are promising anti-cancer agents more than thalidomide.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اثر ضدسرطانی و مکانیسم مرگ سلولی در یک دسته از پنج آنالوگ های تالیدومید حاوی یک اتم سولفور 2 یا دو اتم سولفور 3 تا 6 تحقیق گردیده و با فعالیت تالیدومید 1 مقایسه گردید. اثر سیتوتوکسیکی انالوگهای تالیدومیدی 2 تا 6 علیه سلولهای Hep-G2, 1301 و سلولهای HCT-116 با سنجش ماده ذیل تخمین زده شد: 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) درصد سلولهای اپوپتوزیز و نکروزیز با اتیدیوم بروماید و اکریدین ارنج رنگ امیزی گردید، فراگمانتاسیون DNA، مهار داستیلاز هیستون یا HDAC ، و کاسپازهای کل با عملیات و کیت های جهانی سنجش گردید. ما در اینجا برای فعالیت ضدسرطان تالیدومید دی تیوکاربامات آنالوگ 3 و تالیدومید دی تیوات آنالوگ 5 علیه سلولهای Hep-G2 و HCT-116 گزارش کرده ایم که سیتوتوکسیک تر از خود تالیدومید می باشند و اینکه سمیت سلولی همراه با فراگمانتاسیون DNA است و به دلیل اپوپتوزیز و نه نکروزیز است. هرچند ما گفته ایم که مسیر مرگ سلولی با تالیدومید دی تیوکاربامات آنالوگ 3 و تالیدومید دی تیوات آنالوگ 5 در سلولهای کارسینومای کبدی از طریق پیامدهای چندگانه ای که باعث تحریک مرگ سلول اپوپتوتیکی می شود و تقویت فراگمانتاسیون DNA ،فعالسازی کاسپازها، و القای هیستون استیلاسیون را دربردارد، تحریک می شود. در نتیجه، تالیدومید دی تیوکاربامات آنالوگ 3 و تالیدومید دی تیوات آنالوگ 5 داروهای ضدسرطان نویدبخشی بیش از تالیدومید می باشد.

بدون دیدگاه