مقالات ترجمه شده رشته شیمی دارویی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی دارویی
ترجمه مقاله بررسی کندر صمغی چیوس

ترجمه مقاله بررسی کندر صمغی چیوس

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله پیشرفت های جدید در فرمول بندی های مبتنی بر کیتوزان و کاربرد دارویی آن

ترجمه مقاله پیشرفت های جدید در فرمول بندی های مبتنی بر کیتوزان و کاربرد دارویی آن

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات نقره با استفاده از عصاره دانه‌ سیلیبام ماریانوم

ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات نقره با استفاده از عصاره دانه‌ سیلیبام ماریانوم

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله روش شیمیایی سبز برای ترکیب و توصیف نانو ذرات ZnO

ترجمه مقاله روش شیمیایی سبز برای ترکیب و توصیف نانو ذرات ZnO

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله فعالیت بیولوژی کورکومینوئید برگرفته از زردچوبه

ترجمه مقاله فعالیت بیولوژی کورکومینوئید برگرفته از زردچوبه

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله یک بازبینی مختصر در مورد پانسمان زخم کیتوزان و آلژینات

ترجمه مقاله یک بازبینی مختصر در مورد پانسمان زخم کیتوزان و آلژینات

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله اسفنج‌های پانسمان ساخته شده از کیتوزان و فیبریدهای کیتوزان - آلژینات

ترجمه مقاله اسفنج‌های پانسمان ساخته شده از کیتوزان و فیبریدهای کیتوزان - آلژینات

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بابونه ماتریکاریا (Matricaria chamomilla) - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بابونه ماتریکاریا (Matricaria chamomilla) - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 58
دانلود ترجمه مقاله فرآیند توسعه داروی جدید

دانلود ترجمه مقاله فرآیند توسعه داروی جدید

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله ویژگی های انتخاب سیالات یونی با اشتعال خودکار- نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله ویژگی های انتخاب سیالات یونی با اشتعال خودکار- نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10