ترجمه مقاله حذف جذبی رنگ های آنیونی از محلول های آبی با میکروژل بر پایه نانوسلولز و پلی ونیل آمین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حذف جذبی رنگ های آنیونی از محلول های آبی با میکروژل بر پایه نانوسلولز و پلی ونیل آمین - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حذف جذبی رنگ های آنیونی از محلول های آبی با استفاده از میکروژل بر پایه نانوسلولز و پلی ونیل آمین
عنوان انگلیسی
Adsorptive removal of anionic dyes from aqueous solutions using microgel based on nanocellulose and polyvinylamine
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
219
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی پلیمر، شیمی تجزیه، شیمی دارویی و نانو شیمی
مجله
فناوری منابع زیستی - Bioresource Technology
دانشگاه
دانشکده شیمی و مهندسی داروسازی، دانشگاه فناوری Qilu، چین
کلمات کلیدی
نانوکریستال سلولز، پیوینیلامین آمفوتریک، میکروژل، جذب، رنگ آنیونی
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. روش ها
1-2. مواد
2-2. آماده سازی CNC و DANC
3-2. آماده سازی میکروژل نانوکامپوزیت از DANCو DVAm
4-2. توصیف خصوصیات
1-4-2. آنالیزهای عنصری
2-4-2. FT-IR
3-4-2. آنالیز شکست X-ray
4-4-2. AFM
5-4-2. اندازه گیری zeta potential
4-4-2. نسبت تورم
5-2. جذب رنگ های آنیونی
3. نتایج و بحث
1-3. تعیین خصوصیت میکروژل نانوکامپوزیت CNC-PVAm
1-1-3. آنالیز های FT-IR
2-1-3. آنالیزهای عنصری
3-1-3 . آنالیز های XRD
5-1-3. زتا پتانسیل و نسبت تورم
2-3. جذب رنگ های آنیونی
1-2-3. تاثیر PH بر درصد حذف
2-2-3. سنیتیک جذب
3.2.3 ایزوترم جذب
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A novel nanocomposite microgel based on nanocellulose and amphoteric polyvinylamine (PVAm) was fabricated via a two-step method. Firstly, cellulose nanocrystal was oxidized by sodium periodate to yield dialdehyde nanocellulose (DANC). DANC was then used as a crosslinker to react with PVAm to obtain a pH responsive microgel with high density of free amine groups. The microgel was characterized using FTIR, XRD, AFM and elemental analysis. AFM images revealed that the nanocomposite was microspherical particles with a diameter ranging from 200 to 300 nm. The microgel was found to be effective in anionic dye removal at acidic conditions. The adsorption isotherms for congo red 4BS, acid red GR and reactive light yellow K-4G fit well with the Sips model, and the maximum adsorption capacities were 869.1 mg g1 , 1469.7 mg g1 and 1250.9 mg g1 , respectively. The adsorption for these three anionic dyes all followed pseudo second order kinetics, indicating a chemisorption nature. 

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
میکروژل نانوکامپوزیتی جدیدی بر پایه نانوسلولز و پلی وینیل آمین (PVAm) آمفوتریک به کمک روشی دو مرحله ای ساخته شد. ابتدا نانو کریستال های سلولزی توسط سدیم پریدات، اکسید شده تا به نانو سلولز دی آلدهید (DANC) تبدیل شود. سپس DANCبه عنوان یک پیوند دهنده عرضی برای واکنش با PVAm استفاده شد تا یک میکروژل حساس به PH با چگالی بالا، دارای گروه های آمینی آزاد حاصل شود. خواص میکرو ژل به کمک آنالیزهای FTIR، XRD، AFM و آنالیزهای پایه ای، مشخص شد. تصاویرAFM نشان داد که نانوکامپوزیت ها، ذرات میکروکروی با قطر 200-300 نانومتر بودند. مشخص شد میکروژل در رنگ زدایی آنیونی در شرایط اسیدی مؤثر است. جذب همدما برای congo red 4BS، acid red GR و light yellow K-4G reactive به خوبی با مدل Sips مطابقت می کند و حداکثر ظرفیت جذب آنها به ترتیب 869.1 mg/g ، 1469.7 mg/g و 1250 mg/g بوده است. جذب این سه رنگ آنیونی قانون دوم شبه سینتیکی را دنبال می کندکه نشان دهنده ماهیتی شیمیایی است.

بدون دیدگاه