مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی
ترجمه مقاله تاثیر والدین و مدرسه بر ویژگی های شخصیت در میان نوجوانان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله تاثیر والدین و مدرسه بر ویژگی های شخصیت در میان نوجوانان - نشریه Frontiersin

  • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله چگونگی پردازش بازخورد: نقش عزت نفس در پردازش اطلاعات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چگونگی پردازش بازخورد: نقش عزت نفس در پردازش اطلاعات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله هدف در زندگی در بین دانشجویان نسل اول کالج - نشریه MDPI

ترجمه مقاله هدف در زندگی در بین دانشجویان نسل اول کالج - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تمایز بین هوش هیجانی صفت و مدل پنج عاملی شخصیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تمایز بین هوش هیجانی صفت و مدل پنج عاملی شخصیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله طرح های فاکتوریل کسری برای روانشناسی قانونی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله طرح های فاکتوریل کسری برای روانشناسی قانونی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بررسی رابطه بین خودشیفتگی و افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین خودشیفتگی و افسردگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله سوء تغذیه سالمندان و افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوء تغذیه سالمندان و افسردگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله هوش هیجانی پرستارانی که از بیماران COVID-19 مراقبت می کنند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش هیجانی پرستارانی که از بیماران COVID-19 مراقبت می کنند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله هوش هیجانی و دلبستگی در دوران بزرگسالی: فراتحلیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش هیجانی و دلبستگی در دوران بزرگسالی: فراتحلیل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 39