مقالات ترجمه شده رشته مهندسی ترافیک یا حمل و نقل

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی ترافیک یا حمل و نقل
ترجمه مقاله iBike: خدمات دوچرخه عمومی هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله iBike: خدمات دوچرخه عمومی هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله مدل ترافیک جاده ای بر اساس مفهوم پردازش موازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل ترافیک جاده ای بر اساس مفهوم پردازش موازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله یک رویکرد AHP-ISM برای اولویت بندی کلی در تصمیم برای توسعه حمل و نقل عمومی

ترجمه مقاله یک رویکرد AHP-ISM برای اولویت بندی کلی در تصمیم برای توسعه حمل و نقل عمومی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تاثیر مسیر بر درک کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر مسیر بر درک کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله شاخص های پایایی سیستم حمل و نقل شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شاخص های پایایی سیستم حمل و نقل شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله کلان داده در مدلسازی و برنامه ریزی حمل و نقل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کلان داده در مدلسازی و برنامه ریزی حمل و نقل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله آنالیز عملیاتی تنگراه های رمپ خروجی آزادراه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز عملیاتی تنگراه های رمپ خروجی آزادراه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اندازه گیری فرکانس های پل توسط وسیله نقلیه آزمایشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اندازه گیری فرکانس های پل توسط وسیله نقلیه آزمایشی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تخمین ماتریس های مبدا-مقصد بر اساس زنجیره های مارکوف - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تخمین ماتریس های مبدا-مقصد بر اساس زنجیره های مارکوف - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مطالعه ای در خصوص کارایی ویژگی های قطب حمل و نقل عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه ای در خصوص کارایی ویژگی های قطب حمل و نقل عمومی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ادغام اثر کربن با محدودیت های هزینه‌ فعالیت محور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ادغام اثر کربن با محدودیت های هزینه‌ فعالیت محور - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 38
صفحات فارسی: 28