تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر مسیر بر درک کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیر مسیر بر درک کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی
عنوان انگلیسی: Route effect on the perception of public transport services quality
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2018 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 5.119 در سال 2020 شاخص H_index مجله : 96 در سال 2021
شاخص SJR مجله : 1.687 در سال 2020 شناسه ISSN مجله : 0967-070X
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2020 کد محصول : 11678
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.58Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران و مهندسی ترافیک یا حمل و نقل
مجله: سیاست حمل و نقل - Transport Policy
دانشگاه: گروه روش های کمی برای اقتصاد و تجارت، دانشگاه گرانادا، اسپانیا
کلمات کلیدی: کیفیت، خدمات حمل و نقل، مدل چند سطحی لاجیت، تحلیل مؤلفه های اصلی غیرخطی، خطوط اتوبوس، رضایت
کلمات کلیدی انگلیسی: Quality - Transport service - Logit multilevel model - Nonlinear principal component analysis - Bus lines - Satisfaction
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
فرضیه: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.03.024
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه و بررسی متون

2. روش

1.2. آنالیز مؤلفه اصلی غیرخطی (NLPCA)

2.2. مدل چندسطحی لجیت (LMLM)

3. داده ها

4. مدل ها و نتایج

1.4. آنالیز مؤلفه اصلی

2.4. تحلیل چندسطحی

5. بحث

6. نتیجه گیری

منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

User satisfaction is a key indicator of public service quality, especially for those services considered basic necessities. The conceptualization and measurement of transport service quality—a fundamental determinant of demand—poses challenges for conducting economic analyses and designing mobility policies.

Several operating companies are involved in the transport sector. In this paper, the bus network of the metropolitan area of Granada, Spain, is taken as a case study. The aim is to design a model of overall satisfaction based on level of satisfaction using a specific set of factors that take into account the individual characteristics of users and the differential effect of using different bus lines.

A combined method using nonlinear principal component analysis (NLPCA) and a logit multilevel model (LMLM) in two steps is applied to a satisfaction survey conducted by the Metropolitan Transport Consortium of Granada (Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Granada) in 2013. The survey shows that even though customers within the metropolitan area of Granada are satisfied with the service received (67.26%), the level of satisfaction is not equal for all bus lines, with the perceived quality of some lines being above or below the average. This differential effect is due to different reasons, including the technical and functional performance of the operating companies, commercial speed and length and type of route, among others. Both the operators and the public administration need to focus their attention on these lines in order to design economic policy measures to improve bus lines with below standard compliance.

 

1. Introduction and literature review

In order to create a new model of mobility and travel in more sustainable ways, city dwellers must modify their usual behaviour, especially within metropolitan areas (Miralles Guasch, 2002; Lizárraga, 2006). As regards public transport, significant changes are needed which cannot be achieved only by improving the efficiency of vehicle design and traffic management. Changes must also be made in the way transport is considered and how solutions are identified and evaluated (Litman, 2003).

 

6. Conclusions

This research aims to establish the determinants of satisfaction with public transport services in order to develop an interpretative model of perceived quality. To this end, various statistical and econometric techniques have been applied to data from the satisfaction survey conducted in among users in 2013 by the Metropolitan Transport Consortium of Granada, Spain.

The research has shown that quality of service is a multidimensional concept where technical and functional aspects of service provision have considerable importance. The analysis has also revealed the existence of a stable framework for significant variables that explain the perception of quality.

نمونه متن ترجمه

چکیده

رضایت کاربر یک شاخص کلیدی برای کیفیت خدمات عمومی بحساب می آید، به خصوص برای خدماتی که ضروریات اساسی را مدنظر قرار می دهند. مفهومی سازی و اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل (یک عامل تعیین کننده مهم تقاضا) چالش هایی را پیش روی تحلیل های اقتصادی و طراحی سیاست های جابجایی قرار می دهد.

چندین شرکت عملیاتی در بخش حمل و نقل دخیل می باشند. در این مقاله، شبکه اتوبوسرانی منطقه کلان شهری گرانادا در اسپانیا به عنوان یک مطالعه موردی درنظر گرفته می شود. هدف، طراحی مدلی جهت رضایت کلی براساس سطح رضایت با استفاده از مجموعه عوامل خاصی است که مشخصات فردی کاربران و اثر افتراقی استفاده از خطوط مختلف اتوبوس را مدنظر قرار می دهد.

روش ترکیبی که از آنالیز مؤلفه اصلی (NLPCA) و یک مدل چندسطحی لوجیت (LMLM) در دو مرحله برای بررسی رضایت صورت گرفته توسط کنسرسیوم حمل و نقل کلان شهری گرانادا (Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Granada) در سال 2013 به کار گرفته می شود. بررسی نشان می دهد که حتی اگر مشتریان در محدود کلان شهری گرانادا از خدمات دریافت شده راضی باشند (26/67%)، سطح رضایت برای همه خطوط اتوبوسرانی یکسان نیست، به نحوی که کیفیت دریافت شده از برخی خطوط بالا یا پایین تر از سطح میانگین می باشد. این اثر افتراقی به دلایل مختلف می باشد، ازجمله عملکرد فنی و کارکردی شرکت های عملیاتی، سرعت تجاری و طول و نوع مسیر. هم اپراتورها و هم مدیریت عمومی باید بر توجهشان بر این خطوط به منظور طراحی اقدامات سیاسی اقتصادی جهت بهبود خطوط اتوبوسرانی با رعایت زیر استاندارد، تمرکز نمایند.

 

1. مقدمه و بررسی متون

به منظور ایجاد یک مدل جدید برای جابجایی و مسافرت به شیوه های پایدارتر، ساکنین شهر باید رفتار معمول خود بخصوص در مناطق کلانشهری را تغییر دهند (میرالز گواچ، 2002؛ لیزاراگا، 2006). از لحاظ حمل و نقل عمومی، تغییرات قابل توجهی نیاز می باشند که نمی توان تنها با بهبود کارآیی طراحی وسایل نقلیه و مدیریت ترافیک به آنها دست یافت. تغییراتی نیز باید در شیوه جمل و نقل مدنظر و نحوه شناسایی و ارزیابی راهکارها صورت پذیرد (لیتمن، 2003).

 

6. نتیجه گیری

هدف این تحقیق تعیین عوامل تأثیرگذار بررضایت از خدمات عمومی حمل و نقل به منظور توسعه یک مدل تفسیری از کیفیت دریافت شده می باشد. برای دستیابی به این هدف، تکنیک های آماری و اقتصادسنجی مختلفی برای داده های بدست آمده از پیمایش رضایت انجام شده در میان کاربران در سال 2013 توسط کنسرسیوم حمل و نقل کلانشهری گرانادای اسپانیا به کار گرفته شد.

این تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات یک مفهومی چندبعدی است که در آن، جنبه های فنی و کارکردی ارائه خدمات از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. این آنالیز همچنین نشان دهنده وجود یک چارچوب پایدار برای متغیرهای معنادار است که درک کیفیت را شرح می دهند.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)