مقالات ترجمه شده ارزان بازاریابی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته بازاریابی
ترجمه مقاله اندازه گیری رضایت مشتری: چرا، برای چه و چگونه - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اندازه گیری رضایت مشتری: چرا، برای چه و چگونه - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله یک بررسی آزمایشی از سوابق و پیامدهای تعامل برند - نشریه امرالد

ترجمه مقاله یک بررسی آزمایشی از سوابق و پیامدهای تعامل برند - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدیریت آگاهی و داده کاوی برای بازاریابی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت آگاهی و داده کاوی برای بازاریابی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله شفافیت اطلاعات دریافتی در تجارت الکترونیک B2C - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شفافیت اطلاعات دریافتی در تجارت الکترونیک B2C - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 52
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله وفاداری برند: بررسی ارتباط خودبرندسازی و تجربه برند - نشریه امرالد

ترجمه مقاله وفاداری برند: بررسی ارتباط خودبرندسازی و تجربه برند - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله ایجاد ارزش ویژه برند از طریق گردشگری صنعتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد ارزش ویژه برند از طریق گردشگری صنعتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله بازاریابی نا خواسته با استفاده از خدمات پیام کوتاه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بازاریابی نا خواسته با استفاده از خدمات پیام کوتاه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رابطه بین بازاریابی موبایلی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله رابطه بین بازاریابی موبایلی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11