تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته کارآفرینی

لیست مقالات ترجمه شده رشته کارآفرینی

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 51
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 29