تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بازرگانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بازرگانی

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 30
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 1990
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 19