تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت استراتژیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت استراتژیک

مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 20