تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 45 (شامل 2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 40
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 39
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 42
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 37
صفحات فارسی : 32