تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت منابع انسانی

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : ترجمه نشده
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : ترجمه نشده
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9