ترجمه مقاله اجرای مدل ترکیبی SWOT-TOPSIS از طریق رویکرد فازی به منظور رتبه بندی منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اجرای مدل ترکیبی SWOT-TOPSIS از طریق رویکرد فازی به منظور رتبه بندی منابع انسانی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اجرای مدل ترکیبی SWOT-TOPSIS از طریق رویکرد فازی به منظور ارزیابی و رتبه بندی منابع انسانی و استراتژی های تجاری در سازمان ها (مطالعه موردی: سازمان توسعه شهر و راه سازی در یزد)
عنوان انگلیسی
The implementation of the hybrid model SWOT-TOPSIS by fuzzy approach to evaluate and rank the human resources and business strategies in organizations (case study: road and urban development organization in Yazd)
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6703
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
استراتژی های توسعه صنعتی، مدیریت کسب و کار، مدییرت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و مدیریت بازرگانی
مجله
سومین کنفرانس بین المللی چالش های جدید در سازمان و مدیریت
دانشگاه
گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
کلمات کلیدی
استراتژی های منابع انسانی، استراتژی های تجاری، تحلیل ماتریس SWOT، تجزیه و تحلیل TOPSIS، اهداف سازمانی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
چارچوب نظری
اهمیت و نقش استراتژی تجاری در سازمان
رابطه بین منابع انسانی و استراتژی های بازاریابی
مبانی نظری
روش شناسی
ماتریس ارزیابی شاخص های بیرونی (EFE)
ماتریس ارزیابی شاخص های درونی (IFE)
ماتریس ارزیابی راهکارهای استراتژیکی (SPACE)
ماتریس نقاط قوت و ضعف در مقابل فرصت ها و تهدیدها (SWOT)
روش TOPSIS فازی
جمع آوری داده های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Nowadays human capital can be considered as the main asset of any organization. Companies need to invest in order to ensure the growth and survival of these assets. Therefore, the effective human resources strategies will be required in this regard. Business strategies may be influenced by human resources factors. Human resources strategies are effective by operating business strategies. Thus, to examine the methods of integrating of human resources and business strategies, it is necessary to achieve to organizational goals and develop human resource. Therefore, the most important measures for selecting the human resources strategy and an overall business strategy were identified through checking lists, experts’ opinions, and previous studies. A questionnaire was used as a main instrument to classify the key measures using Delphi method in multiple step studies and an acceptable convergence. Finally, the combination of the SWOT analysis and Fuzzy TOPSIS analysis were used for indentifying the organizational environment and ranking the available organizational strategies. The model has high performance because of different combined methods.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
امروزه سرمایه انسانی را می توان به عنوان دارایی اصلی هر سازمانی قلمداد کرد. شرکت ها مستلزم سرمایه گذاری به منظور حصول اطمینان از رشد و بقاء این دارایی ها هستند.بنابراین، استراتژی های منابع انسانی موثر و اثربخش می توانند برای نائل شدن به این هدف، ضروری باشند. استراتژی های تجاری ممکن است بر روی فاکتورها و عوامل منابع انسانی تاثیر گذار باشند. استراتژی های منابع انسانیاز طریق استراتژی های تجاری می تواند ثمر بخش باشند.درنتیجه، به منظور بررسی روش های یکپارچه سازی منابع انسانی و استراتژی های تجاری، دستیابی به اهداف سازمانی و توسعه منابع انسانی از رتبه و ضرورت بالایی برخوردارند. بنابراین، یکی از مهم ترین شاخص های مهم برای گزینش استراتژی منابع انسانیو به طور کلی استراتژی تجاری، از طریق شناسایی و بررسی چک لیست ها، بررسی نظرات و دیدگاه های کارشناسان و مطالعه پژوهش های پیشین امکان پذیر است. پرسشنامه برای طبقه بندی شاخص های کلیدی در روش دلفی در پژوهش های چند مرحله ای و همگرایی قابل قبول به عنوان ابزار اصلی بکار گرفته شد. در نهایت،ترکیب ماتریس تحلیلی SWOTو تحلیل فازی TOPSIS برای شناسایی محیط سازمانی و رتبه بندی استراتژی های در دسترس سازمانی استفاده گردید. مدل از عملکرد بالایی برخوردار بود چراکه از روش های ترکیبی در این پژوهش استفاده گردید.

بدون دیدگاه