ترجمه مقاله مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و خستگی شدید کارکنان

ترجمه مقاله مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و خستگی شدید کارکنان
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و خستگی شدید کارکنان (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه دولتی قم)
عنوان انگلیسی
The Study Of The Relation Between Emotional Intelligence And Burnout Of Staff (Case Study Of Staff At State Universities In Ghom)
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
19
سال انتشار
2012
نشریه
Ijcrb
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6767
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع انسانی،مدیریت عملکرد و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مجله
مجله میان رشته ای تحقیقات معاصر در کسب و کار
دانشگاه
باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
کلمات کلیدی
هوش هیجانی، خستگی شدید، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
خستگی شغلی
هوش هیجانی
مدل مفهومی از تحقیقات
روش پژوهش، جامعه، روش نمونه برداری و حجم نمونه
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The purpose of this study is to investigates the relationship between Emotional Intelligence and burnout . the method of this study is descriptive and is a branch of correlation , statistical society of the study is 438 official personnel of Ghom Public Universities (except the members of Faculty ) , statistical Sample due to proper method by chance and with sample size of 84 was selected that answered to two standard questionnaires of Mayer and Salovey Emotional Intelligence and Maslesh burnout inventory . in this study for analyzing of data and determining the type of relationship between the study variables the soft ware SPSS and also average tests of a statistical society ,Spearman correlation coefficient and Freedman test were applied. the study results show that in the statistical society of the study , there is a negative meaningful relationship between self-controlling and social skills and reducing of success feeling ,that with due attention to theories and review of literatures we expects such results but contrary to what was expected analyzing of data shows that in the statistical society , there is a positive relationship between self-controlling , sympathy , social skills and Emotional exhaustion and being emptied from personality characteristics .

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی رابطه هوش هیجانی و خستگی شدید است. روش این پژوهش توصیفی است و شاخه ای از همبستگی، جامعه آماری پژوهش 438 نفر از پرسنل رسمی دانشگاه دولتی قم (به جز اعضای دانشکده) است، نمونه آماری با توجه به روش مناسب به تصادف و با حجم نمونه 84 انتخاب شد که به دو پرسشنامه استاندارد مایر و سالوی هوش هیجانی و انباشت خستگی شدید Maslesh پاسخ دادند. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین نوع رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه از نرم افزار SPSS و آزمون میانگین جامعه آماری، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که در جامعه آماری این مطالعه، رابطه معنی دار منفی بین خودکنترلی و مهارت های اجتماعی و کاهش احساس موفقیت وجود دارد، که با توجه به تئوری و مرور ادبیات ما چنین نتایجی را پیش بینی می کردیم ولی تضادی با آنچه که پیش بینی می شد تحلیل داده ها نشان دهد که در جامعه آماری رابطه مثبتی بین خودکنترلی، همدردی، مهارت های اجتماعی و خستگی عاطفی و خلا ویژگی های فردی وجود دارد.
همچنین یافته ها نشان می دهند که در جامعه آماری، هوش هیجانی و خستگی در حالت بدی هستند، نیز همه مولفه های هوش احساسی بجز خودکنترلی که در حالت میانگین قرار دارد، حالت بدی دارد. از مولفه های خستگی شدید، خستگی عاطفی و کاهش احساس موفقیت شرایط بدی داشتند و خلا ویژگی های فدی شرایط خوبی داشت.

بدون دیدگاه