دانلود رایگان مقالات انگلیسی زمین شناسی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی علل انقراض های انبوه - الزویر 2017

دانلود رایگان مقاله انگلیسی علل انقراض های انبوه - الزویر 2017

  • رایگان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله فنون میدانی برای اندازه گیری فرسایش و تخریب سنگ بستر - نشریه وایلی

ترجمه مقاله فنون میدانی برای اندازه گیری فرسایش و تخریب سنگ بستر - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز

ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله نظارت بر نشست زمین با تکنیک D-InSAR - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظارت بر نشست زمین با تکنیک D-InSAR - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تغییر اقلیم و حوضه های آبریز رودخانه های جهان

ترجمه مقاله تغییر اقلیم و حوضه های آبریز رودخانه های جهان

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan

ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله همبستگی منشا – نفت پالازوئیک در حوضه تاریم، NW چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله همبستگی منشا – نفت پالازوئیک در حوضه تاریم، NW چین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله محاسبه انرژی های سطحی در مدل بار نقطه ای الکترواستاتیک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله محاسبه انرژی های سطحی در مدل بار نقطه ای الکترواستاتیک - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کاربردهای میکروسکوپ الکترونی روبشی در علوم زمین - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کاربردهای میکروسکوپ الکترونی روبشی در علوم زمین - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18