دانلود رایگان مقالات انگلیسی زمین شناسی

ترجمه مقاله محاسبه عدم قطعیت در انتقال رسوب تجمعی با استفاده از بیزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محاسبه عدم قطعیت در انتقال رسوب تجمعی با استفاده از بیزی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله برآورد مقاومت سنگ بستر از یک توده سنگی با استفاده از روش های ساده

ترجمه مقاله برآورد مقاومت سنگ بستر از یک توده سنگی با استفاده از روش های ساده

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله دینامیک شبکه ای و ساختار الکترونی در Cu2ZnSnSe4 نوع kesterite

ترجمه مقاله دینامیک شبکه ای و ساختار الکترونی در Cu2ZnSnSe4 نوع kesterite

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ترکیب لایه ها و سازه های منسجم در جریان های آبی گیاهی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ترکیب لایه ها و سازه های منسجم در جریان های آبی گیاهی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله اولین ثبت سخت پوستان میوسن در استان هرمزگان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله اولین ثبت سخت پوستان میوسن در استان هرمزگان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13