ترجمه مقاله شیوه تعیین روش های مناسب برای شناسایی هندسه قالب سنگ ها در جای طبیعی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله شیوه تعیین روش های مناسب برای شناسایی هندسه قالب سنگ ها در جای طبیعی - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شیوه تعیین روش های مناسب برای شناسایی هندسه قالب سنگ ها در جای طبیعی در سنگ های بریده
عنوان انگلیسی
How to determine the appropriate methods to identify the geometry of in situ rock blocks in dimension stones
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2015
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7586
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زمین شناسی و مهندسی معدن
گرایش های مرتبط با این مقاله
سنگ شناسی یا پترولوژی و مکانیک سنگ
مجله
علوم زمین زیست محیطی - Environmental Earth Sciences
دانشگاه
گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
کلمات کلیدی
سنگهای بریده، قالبسنگها در محل طبیعی، بررسی ناپیوستگی ها، آشکار سازی بلوکی، جوشغان
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
متدولوژی
بهترین روشها برای ناپیوستگی و بررسی قالبسنگها
روشها برای بررسی ناپیوستگی ها
نمونه برداری هسته ای و خط پیمایش
نقشه برداری روزنه
پردازش تصویری
تکنیک GPR
بهترین گزینه در سنگ های بریده
براورد قالبسنگها
روشهای شاخص
دستاوردهای مدلسازی
بهترین روش برای ارزیابی هندسه ی قالبسنگها
یک نمونه ی موردی
نتیجه گیری
تضاد منافع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The present article reviews various methods for discontinuity and rock block survey. The variety of techniques to determine the shape and size distribution of the rock blocks were divided into index and modeling methods. The index methods calculate the average size of a rock block as a representative of the rock mass. These methods are simple, cheap and fast, but are associated with large errors because of the presence of the rock mass of rock blocks with different geometries. Hence, index methods are not recommended. In modeling techniques, discontinuity surveys try to model the rock mass realistically to determine the geometry of all blocks with different algorithms. These methods also have some defects in modeling the discontinuities and calculating the geometry of blocks. In order to perform an evaluation of all methods, six conditions were identified to determine the method for surveying rock blocks. The conditions include the ability to model random discontinuities and joint sets with specific dimensions, the inability to simulate discontinuities with statistical methods (the ability to study a discontinuity network separately), determining the geometry of all rock blocks, considering the dangling and isolated discontinuities, simplicity, and three-dimensionality. Based on the above requirements, a new approach is proposed to determine suitable methods for use in the evaluation of dimension stones. This new methodology was applied in a limestone quarry in Joshqan, Iran, to verify the applicability of the different methods in dimension stone quarries.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

مقاله کنونی، روشهای مختلف برای ناپیوستگی و براورد قالب سنگ را مورد نقد و بررسی قرار میدهد. انواع تکنیکها برای تعیین شکل و توزیع اندازه قالبسنگها، به روشهای شاخص و مدلسازی، تقسیم شد. روشهای شاخص، اندازه متوسط قالبسنگ را به صورت یک معرف توده سنگ محاسبه میکند. این روشها، ساده، ارزان و سریع هستند، اما به خطاهای بزرگ به خاطر وجود توده ی سنگ قالبسنگها وابسته میباشند. از اینرو، روشهای شاخص، توصیه نمیشوند. در تکنیکهای مدلسازی، براوردهای ناپیوستگی سعی دارند توده سنگ را به طور واقع گرایانه برای تعیین هندسه ی کل بلوک ها با لگاریتم های مختلف مدلسازی کنند. این روشها، هم چنین دارای نواقصی در مدلسازی ناپیوستگی ها و محاسبه هندسه بلوک ها هستند. برای انجام ارزیابی کل روشها، شش شرط برای تعیین روش برای براورد قالبسنگها شناسایی شد. این شرایط عبارتند از: توانایی مدلسازی ناپیوستگی های تصادفی و مجموعه های مشترک با ابعاد ویژه، ناتوانی شبیه سازی ناپیوستگی ها با روشهای آماری (توانایی مطالعه یک شبکه ناپیوستگی به طور مجزا)، تعیین هندسه کل قالبسنگها، بررسی ناپیوستگی های آویزان و مجزا، سادگی و سه بعدی بودن. بر مبنای شرایط لازم فوق، یک رویکرد جدید برای تعیین روشهای مناسب در ارزیابی سنگهای بریده ارائه شده است. این متدولوژی جدید در معدن سنگ آهک در جوشغان، ایران برای تحقیق در مورد کاربردپذیری روشهای مختلف در معادن سنگ بریده، بکار رفته است.


بدون دیدگاه