مقالات ترجمه شده رشته مدیریت تکنولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت تکنولوژی
ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی TQM و تغییر و توسعه سازمانی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی TQM و تغییر و توسعه سازمانی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله TQM، استراتژی و عملکرد: تحلیل سطح بنگاه

ترجمه مقاله TQM، استراتژی و عملکرد: تحلیل سطح بنگاه

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله انطعاف پذیری برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بنگاه

ترجمه مقاله انطعاف پذیری برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بنگاه

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1983
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله آثار برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آثار برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله سیستم های اطلاعاتی مدیریت در صنعت دوزندگی

ترجمه مقاله سیستم های اطلاعاتی مدیریت در صنعت دوزندگی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مزایای سیستم مدیریت دانش برای بخش بانکداری

ترجمه مقاله مزایای سیستم مدیریت دانش برای بخش بانکداری

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع برای دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع برای دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله موفقیت در دوران بحران و رکود با نوآوری مدل کسب و کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موفقیت در دوران بحران و رکود با نوآوری مدل کسب و کار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله شناسایی عوامل موفقیت و شکست مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

ترجمه مقاله شناسایی عوامل موفقیت و شکست مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله نقش انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان های تجاری

دانلود ترجمه مقاله نقش انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان های تجاری

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله یکپارچگی گسترش عملکرد کیفیت در توسعه محصول جدید - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله یکپارچگی گسترش عملکرد کیفیت در توسعه محصول جدید - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله آشنایی با توسعه خط محصول نرم افزار - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله آشنایی با توسعه خط محصول نرم افزار - مجله CiteSeerX

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله کارایی و پذیرش سیستم های گزینش الکترونیک - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله کارایی و پذیرش سیستم های گزینش الکترونیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 58
دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش و مدیریت توسعه فرایند در شبکه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش و مدیریت توسعه فرایند در شبکه - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24