مقالات ترجمه شده رشته خاک و پی (ژئوتکنیک)

لیست مقالات ترجمه شده رشته خاک و پی (ژئوتکنیک)
ترجمه مقاله رفتار پی های نواری در شیب شنی تقویت شده و تقویت نشده - نشریه ASCE

ترجمه مقاله رفتار پی های نواری در شیب شنی تقویت شده و تقویت نشده - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله استفاده از نانومواد برای پایدارسازی خاک ضعیف

ترجمه مقاله استفاده از نانومواد برای پایدارسازی خاک ضعیف

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بهسازی خاک رس با روش الکترواُسمز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهسازی خاک رس با روش الکترواُسمز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مقاومت روانگرایی خاک های کریستچرچ CBD

ترجمه مقاله مقاومت روانگرایی خاک های کریستچرچ CBD

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله درباره راه حل فرولیک برای مسئله بوسینسک - نشریه وایلی

ترجمه مقاله درباره راه حل فرولیک برای مسئله بوسینسک - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدل سازی مولکولی حمل و نقل Co2 در مونت موریلونیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی مولکولی حمل و نقل Co2 در مونت موریلونیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22