مقالات ترجمه شده رشته اپیدمیولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اپیدمیولوژی
ترجمه مقاله یک شبکه عصبی قابل تفسیر برای تشخیص تصویر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک شبکه عصبی قابل تفسیر برای تشخیص تصویر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله پیشگیری از بیماری همه گیر و روانشناسی شخصیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیشگیری از بیماری همه گیر و روانشناسی شخصیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اثر رسانه گروهی بر جذب واکسن در طول شیوع خاموش فلج اطفال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر رسانه گروهی بر جذب واکسن در طول شیوع خاموش فلج اطفال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تاثیر دستگاه های IOT در سلامت الکترونیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر دستگاه های IOT در سلامت الکترونیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله آموزش پرستاری در دوران همه گیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آموزش پرستاری در دوران همه گیری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اپیدمیولوژی و هزینه های اختلال افسردگی در اسپانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اپیدمیولوژی و هزینه های اختلال افسردگی در اسپانیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله ادراک ریسک و افسردگی کووید 19 در بین مهمانداران هتل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ادراک ریسک و افسردگی کووید 19 در بین مهمانداران هتل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32