مقالات ترجمه شده رشته آبیاری و زهکشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته  آبیاری و زهکشی
ترجمه مقاله بهسازی خاک رس با روش الکترواُسمز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهسازی خاک رس با روش الکترواُسمز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ساخت سیستم مانیتورینگ آبیاری هوشمند با شبکه های وایرلس

ترجمه مقاله ساخت سیستم مانیتورینگ آبیاری هوشمند با شبکه های وایرلس

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله رواناب آب در سطح جاده جنگل های کوهستانی

ترجمه مقاله رواناب آب در سطح جاده جنگل های کوهستانی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ایجاد پایگاه داده مکانی برای مدیریت کارآمد آبیاری

ترجمه مقاله ایجاد پایگاه داده مکانی برای مدیریت کارآمد آبیاری

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون

دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله اتوماسیون مانیتورینگ بر کیفیت آب

دانلود ترجمه مقاله اتوماسیون مانیتورینگ بر کیفیت آب

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI

دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم آبیاری در باغهای پسته زمینهای خشک

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم آبیاری در باغهای پسته زمینهای خشک

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله تحلیل تجهیزات ابزار دقیق در یک پروژه بارگذاری اولیه

دانلود ترجمه مقاله تحلیل تجهیزات ابزار دقیق در یک پروژه بارگذاری اولیه

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 25