دانلود ترجمه مقاله آبیاری بارانی آب شور تاج پوشش درخت انگور طی مراحل مختلف رشد - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله آبیاری بارانی آب شور تاج پوشش درخت انگور طی مراحل مختلف رشد - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آبیاری بارانی آب شور تاج پوشش درخت انگور طی مراحل مختلف رشد
عنوان انگلیسی
Over-canopy saline sprinkler irrigation of grapevines during different growth stages
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4262
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی و علوم و مهندسی آب
گرایش های مرتبط با این مقاله
آبیاری و زهکشی و مدیریت منابع آب
مجله
مجله مدیریت آب کشاورزی (Agricultural Water Management)
دانشگاه
موسسه تحقیق و توسعه استرالیای جنوبی
کلمات کلیدی
آبیاری بارانی، قطره، شوری، سدیم، رمزی
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱ مواد ازمایشی و محیط کشت
۲ ۲ طرح ازمایشی، آبیاری و تیمارها
۲ ۳ اندازه گیری های هواشناسی، آب و خاک
۲ ۴ اندازه گیری های گیاهی
۳ نتایج
۳ ۱ شوری آب و خاک
۳ ۲ غلظت های کلسیم و سدیم برگ، میوه و چوب
۳ ۳ رشد رویشی، عملکرد و ترکیب میوه
۴ بحث
۴ ۱ اثرات خیساندن شاخ و برگ
۴ ۲ تاثیر زمان بندی آبیاری
۵ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

Wetting plant foliage with saline irrigation increases the uptake of toxic ions Na+ and Cl−. Over three consecutive seasons, Colombard vines grafted on Ramsey rootstock were irrigated with saline water (EC 3.5 dS/m) by over-canopy sprinklers during any one of the first three of the four annual growth stages: bud burst to full bloom (treatment BB–FB), full bloom to veraison (treatment FB–V), and veraison to harvest (treatment V–H). At other times, vines received non-saline water (EC 0.5 dS/m) as did the control. Seasonal average soil salinities remained relatively constant over the trial. In contrast, the concentrations of Na+ and Cl− in one-year old wood and grape juice more than doubled. In treatments FB–V and V–H the average yield over the three seasons was reduced by up to 15%. Results were compared with those obtained in an earlier study which was undertaken in the same vineyard with the same treatments applied via dripper. With drippers, the maximum reduction in the average yield over three seasons was 2%. Saline sprinkling caused rises in Na+ and Cl− concentrations of fruit, leaf lamina and one-year-old wood that were at least 7-fold, 5-fold and 2-fold greater, respectively, than the rises caused by application of the same treatments with drip. Progressive seasonal rises in the concentrations of Na+ and Cl− in these tissues were due in part to carryover of salt added in previous seasons; with saline sprinkling the magnitude of these carryovers was 4-fold greater than those with saline drip irrigation. With saline water, vignerons can reduce losses by using irrigation systems which do not wet the foliage.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مرطوب کردن شاخ و برگ گیاه با آبیاری شور موجب افزایش جذب یون های سمی سدیم و کلر می شود.طی بیش از سه فصل متوالی، موهای کلمبراد با آب شور آبیار شور (با هدایت الکرتیکی 3.5ds.m) با آبیاری بارانی تاج پوشش طی یکی سه فصل اول رشد آبیاری شدند: از غنچه دهی تا شکوفایی کامل (تیمارهایBB-FB)، شکوفایی کامل تا شروع رسیدگی (تیمار FB-V) و شروع رسیدگی تا برداشت(V-H). در زمان های دیگر، موها آب غیر شور همانند شاهد دریافت کردند. متسط شوری خاک فصلی طی آزمایش نسبتا ثآبت باقی ماند. بر عکس، غلظت های سدیم و کلر در چوب های مو یک ساله و نکتار انگور بیش از و دوبرآبر بود. در تیمار های FB-Vو V-H، عملکرد متوسط طی سه فصل تا بیش از 15 درصد کاهش یافت. نتایج با یافته های حاصله در مطالعه قبلی که در همین منطقه با تیمار های مشآبه توسط آبیاری قطره ای انجام شده بود مقایسه گردید. در آبیاری قطره ای، حداکثر کاهش در عملکرد متوسط طی سه فصل 2 درصد بود. آبیاری بارای آب شور موجب افزایش غلظت های کلر و سدیم میوه، پهنک برگ و چوب یک ساله ای شد که به ترتتیب این افزایش 7، 5 و 2 برآبر بیشتر نسبت به افزایش ناشی از همین تیمارها در آبیاری قطره ای بود.افزایش فصلی پیشرونده در غلظت های کلر و سدیم در این بافت ها تا حدودی ناشی از انباشته شدن املاح قبلی در فصول گذشته بود. با آبیاری بارانی آب شور، بزرگی این غلظت ها 4 برآبر بیش از آن در نسبت به نوع قطره ای بود. با آب شور، با استفاده از سیستم های آبیاری که شاخ و برگ را خیس نمی کنند پرورش دهندگان می توانند خسارات را تا حدودی کاهش دهند.

بدون دیدگاه