دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم و مهندسی آب

ترجمه مقاله بهسازی خاک رس با روش الکترواُسمز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهسازی خاک رس با روش الکترواُسمز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله اثر یکنواختی آبیاری بر تجهیزات آبیاری

ترجمه مقاله اثر یکنواختی آبیاری بر تجهیزات آبیاری

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز

ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله مدل موجک ژن برای پیش بینی خشکسالی مدت زمان طولانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل موجک ژن برای پیش بینی خشکسالی مدت زمان طولانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ارزش ذاتی آب

ترجمه مقاله ارزش ذاتی آب

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدلسازی دینامیک سیستم یکپارچه برای ارزیابی کمبود آب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلسازی دینامیک سیستم یکپارچه برای ارزیابی کمبود آب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله ساخت سیستم مانیتورینگ آبیاری هوشمند با شبکه های وایرلس

ترجمه مقاله ساخت سیستم مانیتورینگ آبیاری هوشمند با شبکه های وایرلس

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تئوری بازی ها و منابع آبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تئوری بازی ها و منابع آبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24