دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع در شرق هیمالیا، هند با استفاده از مدل WEPP
عنوان انگلیسی
Simulation of runoff and sediment yield from a hilly watershed in the eastern Himalaya, India using the WEPP model
صفحات مقاله فارسی
36
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4326
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی، کشاورزی، محیط زیست و زمین شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مرتع و آبخیزداری، جنگلداری، مهندسی آبیاری، مدیریت منابع آب، علوم باغبانی، آبیاری و زهکشی، آب شناسی، فیزیک و حفاظت خاک، ایمنی و محیط زیست، زمین شناسی زیست محیطی و رسوب شناسی
مجله
مجله هیدرولوژی
دانشگاه
گروه مهندسی کشاورزی و مواد غذایی، موسسه فناوری هند، خاراگپور، غرب بنگال، هند
کلمات کلیدی
مدل WEPP،حوزه آبخیز مرتفع، رواناب، رسوب، استراتژی های مدیریت
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
توصیف منطقه مورد مطالعه
کشاورزی دامنه ای
نگاهی بر مدل حوزه ای WEPP
روش
داده های هواشناسی
داده های هیدرولوژیک
اندازه گیری میدانی خواص خاک
مدل ارتفاع رقومی برای تعیین خصوصیات ابخیز
داده های ماهواره ای
کاربرد مدل wepp
ورودی های مدل
ارزیابی عملکرد مدل
معیارهای ارزیابی مدل
نتایج و بحث
شبیه سازی رواناب
آنالیزهای حساسیت
شبیه سازی تولید رسوب
ارزیابی سناریوهای مدیریت ساختمان و پوشش بنیان
مدیریت کارامد حوزه
ارزیابی عملیات مدیریت زراعی
تیمار شخم
مدیریت ساختمانی
اثر مجموعه بهترین عملیات مدیریتی و ساختارهای حفاظتی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
summary

A study was undertaken to develop appropriate vegetative as well as structural measures to control sediment yield from a 239.44 ha small multi-vegetated watershed in high rainfall and high land slope conditions of eastern Himalayan range in India using a physically based distributed parameters Water Erosion Prediction Project (WEPP) model. The model was calibrated and validated using field-measured data pertaining to 86 storms of monsoon season 2003 and 98 storms of 2004. The daily simulated runoff and sediment yield of the Umroi watershed for the calibration and validation periods were found to match with their measured counterparts at 95% significance level as shown by the Student’s t-tests. The model simulated daily runoff quite well as corroborated by reasonably high Nash–Sutcliffe simulation coefficients of 0.94 and 0.87, low root mean square errors of 1.42 and 1.77 mm, and low percent deviations of 1.71 and 3.01, respectively for calibration and validation periods. The performance of the model for simulating daily sediment yield was also quite good with Nash–Sutcliffe simulation coefficients of 0.95 and 0.90, root mean square errors of 0.08 and 0.09 Mg ha1 and percent deviations of 3.05 and 5.23, respectively for calibration and validation periods. Subsequently, the calibrated and validated model was used to simulate vegetative (crop, level of fertilization and tillage) and structural (rock-fill check dam and trash barrier) measures and combinations of vegetative and structural control to evaluate their impacts on runoff and sediment yield reduction. Simulations of different vegetative management scenarios indicated that replacing traditional bun agriculture and upland paddy crop with maize, soybean, and peanut would reduce sediment yield by 18.68, 29.60 and 27.70%, respectively.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعه ای برای توسعه رویکرد های پوشش گیاهی علاوه بر ساختمانی برای کنترل تولید رسوب از 23944 هکتار آبخیز کوچک چند پوششی در شرایطه دامنه ای مرتفع با بارندگی زیاد در منطقه شرق هیمالیا در هند با استفاده از مدل پروژه حفاظت از فرسایش آب با پارامترهای توزیعی فیزیکی بنیان انجام شد. این مدل با استفاده داده های اندازه گیری شده میدانی مربوط به 86 رگبار از فصول موسمی 2003 و 98 رگبار از 2004 واسنجی و اعتبار سنجی گردید. تولید رواناب و رسوب شبیه سازی شده روزانه حوزه ابخیز امروی برای دوره های اعتبارسنجی و اعتبارسنجی با داد های اندازه گیری شده در سطح اطمینان 95 درصد مطابقت داشت که توسط آزمون های t استیودنت نشان شده است. این مدل رواناب روزانه را همراه با ضرایب شبیه سازی ناش-ساتکلیف 0.94 و 0.87، خطای مربع میانگین ریشه پایین 1.42 و 1.77 میلی متر وبه ترتیب درصد انحراف پایین -1.71 و -3.01 برای دوره های واسنجی و اعتبارسنجی شبیه سازی کرد. عملکرد مدل برای شبیه سازی تولید روزانه رسوب نیز کاملا با ضرایب شبیه سازی ماش-سات کلیف 0.95 و 0.90، خطای ریشه میانگین 0.08 و 0.09 و درصد احراف 3.05 و -5.23 به ترتیب برای دوره های اعتبارسنجی و واسنجی بود. به دنبال آن، مدل واسنجی و اعتباسنجی شده برای شبیه سازی روش های پوششی( گیاهان، سطح کود پاشی و شخم) و ساختاری( چکدم های سنگی و موانع چوبی) و مجموعه های کنترل ساختاری و پوششی برای ارزیابی اثرات آنها بر کاهش تولید رواناب و رسوب مورد استفاده قرار گرفت. شبیه سازی های سناریوهای مدیریت پوششی مختلف نشان داد که جایگزینی کشاورزی سنتی و گیاهان بنج دیم با ذرت، سویا و بادام زمینی منجر به کاهش تولید رسوب به ترتیب تا 18.68، 29.60 و 27.70 شد.

بدون دیدگاه